ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ။

လုပ်ငန်းခွင်ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးကင်းရေးစီမံခန့်ခွဲမှု
လုပ်ငန်းခွင်ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးကင်းရေးစီမံခန့်ခွဲမှုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ။
ပတ်ဝန်းကျင်စနစ် အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်
ပတ်ဝန်းကျင်စနစ် အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ။
<1>